Có 1 kết quả:

bái chì fú ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged tern (Chlidonias leucopterus)