Có 1 kết quả:

bái chì bǎi líng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged lark (Melanocorypha leucoptera)