Có 1 kết quả:

bái chì lán què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged magpie (Urocissa whiteheadi)