Có 1 kết quả:

bái bèi wù jiù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped vulture (Gyps bengalensis)