Có 1 kết quả:

bái yāo bīn yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped sandpiper (Calidris fuscicollis)