Có 1 kết quả:

bái yāo xuě què

1/1

bái yāo xuě què

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-rumped snowfinch (Onychostruthus taczanowskii)