Có 1 kết quả:

bái fù duǎn chì qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-bellied redstart (Luscinia phoenicuroides)