Có 1 kết quả:

bái fù sǔn diāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Bonelli's eagle (Aquila fasciata)