Có 1 kết quả:

bái sè tǐ

1/1

bái sè tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

leucoplast