Có 1 kết quả:

bái huā shé shé cǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hedyotis diffusa