Có 1 kết quả:

bái máng máng

1/1

bái máng máng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness

Một số bài thơ có sử dụng