Có 1 kết quả:

bái cài jià

1/1

bái cài jià

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. cabbage price
(2) low price