Có 1 kết quả:

bái cài dòu

1/1

bái cài dòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

white kidney beans