Có 1 kết quả:

bái luó bo

1/1

bái luó bo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) white radish
(2) daikon
(3) Raphanus sativus longipinnatus