Có 1 kết quả:

bái là chóng

1/1

bái là chóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese white wax bug (Ericerus pela)