Có 1 kết quả:

bái yī zhàn shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) warrior in white
(2) medical worker