Có 1 kết quả:

bái yī cāng gǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. (cloud shapes) changing from a white shirt to a gray dog (idiom)
(2) fig. the impermanence of all things