Có 1 kết quả:

bái dòu kòu

1/1

bái dòu kòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cardamom (Elettaria cardamomum)