Có 1 kết quả:

bái dòu kòu ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

cardamom (Elettaria cardamomum)