Có 1 kết quả:

Bái jūn

1/1

Bái jūn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

White Guard or White Movement, anti-communist troops fighting against the Bolsheviks during the Russian Civil War (1917-1922)