Có 1 kết quả:

bái dǐng wú

1/1

bái dǐng wú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-capped bunting (Emberiza stewarti)