Có 1 kết quả:

bái xiàng fèng méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-naped yuhina (Yuhina bakeri)