Có 1 kết quả:

bái tóu yìng wěi yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-headed duck (Oxyura leucocephala)