Có 1 kết quả:

bái dǐng xuán ōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown noddy (Anous stolidus)