Có 1 kết quả:

bái fàn

1/1

bái fàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plain cooked rice
(2) rice with nothing to go with it

Một số bài thơ có sử dụng