Có 1 kết quả:

bái shǒu qí méi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(of a couple) to grow old together in mutual respect (idiom)