Có 1 kết quả:

Bái xiāng cí pǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Anthology of ci poems tunes (1795), edited by Xu Menglan 舒夢蘭|舒梦兰, with 100 accessible poems from Tang through to Qing times