Có 1 kết quả:

bái guǐ ㄅㄞˊ ㄍㄨㄟˇ

1/1

bái guǐ ㄅㄞˊ ㄍㄨㄟˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

"white ghost", derogatory term for caucasians (Cantonese)

Một số bài thơ có sử dụng