Có 1 kết quả:

bái xián

1/1

bái xián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) silver pheasant (Lophura nycthemera)