Có 1 kết quả:

bái bí xīn

1/1

bái bí xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

palm civet (Paguma larvata)