Có 1 kết quả:

bǎi wàn

1/1

bǎi wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) million
(2) millions