Có 1 kết quả:

Bǎi shì qīng yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Diet Pepsi
(2) Pepsi Light