Có 1 kết quả:

bǎi shì tōng

1/1

bǎi shì tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) knowledgeable person
(2) know all