Có 1 kết quả:

bǎi ér bā shí

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) about a hundred
(2) a hundred or so