Có 1 kết quả:

bǎi chū ㄅㄞˇ ㄔㄨ

1/1

bǎi chū ㄅㄞˇ ㄔㄨ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rất nhiều, đầy rẫy

Một số bài thơ có sử dụng