Có 1 kết quả:

bǎi fēn zhī yī bǎi

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) one hundred percent
(2) totally (effective)