Có 1 kết quả:

bǎi fēn lǜ

1/1

bǎi fēn lǜ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) percentage
(2) percent