Có 1 kết quả:

bǎi yè chuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) shutter
(2) blind