Có 1 kết quả:

bǎi hé kē

1/1

bǎi hé kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Liliaceae
(2) the lily family