Có 1 kết quả:

bǎi hé huā

1/1

bǎi hé huā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lily
(2) fig. pure and spotless person
(3) virgin