Có 1 kết quả:

bǎi shàn xiào wéi xiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

of all virtues filial piety is most important (idiom)