Có 1 kết quả:

bǎi suì lǎo rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

centenarian