Có 1 kết quả:

bǎi nián bù yù

1/1

bǎi nián bù yù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

only met with once every hundred years (drought, flood etc)