Có 1 kết quả:

bǎi nián dà jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

a project of vital and lasting importance