Có 1 kết quả:

bǎi jǐ

1/1

bǎi jǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

more than a hundred

Một số bài thơ có sử dụng