Có 1 kết quả:

bǎi fèi jù xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) all neglected tasks are being undertaken (idiom)
(2) work is now underway