Có 1 kết quả:

bǎi fèi jù xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 百廢俱興|百废俱兴[bai3 fei4 ju4 xing1]