Có 1 kết quả:

bǎi sī bù jiě

1/1

bǎi sī bù jiě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to remain puzzled after pondering over sth a hundred times (idiom)
(2) to remain perplexed despite much thought