Có 1 kết quả:

bǎi gǎn jiāo jí

1/1

bǎi gǎn jiāo jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

all sorts of feelings well up in one's heart