Có 2 kết quả:

Bǎi mù dàbǎi mù dà

1/2

Bǎi mù dà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Bermuda

bǎi mù dà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vùng Bermuda