Có 1 kết quả:

bǎi zhàn bǎi shèng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to emerge victorious in every battle
(2) to be ever-victorious